kreafeest

Hét adres voor originele met de hand beschilderde kraamcadeau´s en bedrukte (kraam)cadeau's .

Algemene voorwaarden Inhoudsopgave:

 1. Algemeen
 2. Prijzen en overeenkomsten
 3. Levertijd, levering en verzending
 4. Prijzen
 5. Betaling
 6. Annuleren
 7. Overmacht / Bijzondere omstandigheden
 8. Aansprakelijkheid
 9. Reclamatie
 10. Communicatie
 11. Persoonsgegevens
 12. Toepasselijk recht en geschillenregeling


 1.   Algemeen

 1. Kreafeest is een eenmanszaak van Diana de Laat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem: 09221859.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten van Kreafeest. Bij het verstrekken van een opdracht aan Kreafeest accepteert de klant deze voorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan van toepassing wanneer hier schriftelijk overeenstemming over is bereikt tussen klant en Kreafeest.
 4. Kreafeest heeft te allen tijden het recht de voorwaarden en de inhoud van de website Kreafeest.nl te wijzigen.
 5. Aan de op de website gepubliceerde afbeeldingen en voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.

 
2.  Prijzen en overeenkomsten

 1. Kreafeest heeft het recht haar prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op basis van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijswijzigingen en productwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 2. Genoemde prijzen op de website van Kreafeest zijn prijzen inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
 3. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kreafeest. Kreafeest heeft het recht om bestellingen te weigeren of aan bestellingen bepaalde voorwaarden te verbinden.
 4. Een overeenkomst bevat alle tussen de klant en Kreafeest gemaakte (specifieke) afspraken voor het beschilderen/bestickeren van een product. Deze afspraken worden per e-mail en/of telefonisch vastgelegd. In geval van telefonische vastgelegde afspraken worden deze door Kreafeest per e-mail aan de klant (her)bevestigd.
 5. Kreafeest beschildert haar producten handmatig. Kreafeest doet haar best om zo veel mogelijk de juiste kleurstelling te benaderen, echter kan het voorkomen dat de kleurstelling afwijkt van de originele kleuren van het drukwerk. Hierop kan door de klant geen aanspraak worden gemaakt.
 6. Kreafeest bestickert haar producten en laat de sticker vervaardigen door derden. Er wordt getracht zo veel mogelijk de juiste kleurstelling te benaderen, echter kan het voorkomen dat de kleurstelling afwijkt van de originele kleuren van het drukwerk. Hierop kan door de klant geen aanspraak worden gemaakt.

 
3.  Levertijd, levering en verzending

 1. Kreafeest geeft een indicatieve levertijd af. Het overschrijden van enige levertermijn geeft de klant geen recht op annulering van de overeenkomst/bestelling en/of het eisen van een schadevergoeding.
 2. Mocht de levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden en met meer dan 7 werkdagen overschreden worden, dan stelt Kreafeest de klant hier per e-mail van op de hoogte.
 3. De opgegeven levertijden gelden vanaf de bevestiging van de bestelling met de voorwaarde dat Kreafeest de afbeelding, welke nageschilderd of waarvan een sticker geproduceerd dient te worden, in haar bezit heeft. Kreafeest is anders het recht voorbehouden om de levertijd te verlengen.
 4. De producten van Kreafeest worden verstuurd via PostNL. Verzendkosten worden berekend volgens de actueel geldende tarieven van PostNL.
 5. Kreafeest verzendt haar producten in principe aangetekend. Alleen op deze manier is het pakket via PostNL verzekerd tegen beschadiging of diefstal tijdens transport.
 6. De klant heeft het recht om het pakket niet aangetekend te laten verzenden door Kreafeest. Eventuele schade of diefstal komt dan geheel voor rekening van de klant. Elke vorm van geleden schade is bij niet aangetekend verzenden op geen enkele wijze te verhalen op Kreafeest.
 7. De klant ontvangt per e-mail van Kreafeest te allen tijden de verzendcode van PostNL. Met deze verzendcode kan de klant via trackentrace de status van verzending volgen.
 8. Indien een pakket wel door Kreafeest verstuurd is maar niet door de klant is ontvangen dient Kreafeest hier binnen 5 werkdagen na verzending van op de hoogte te worden gesteld. Kreafeest doet vervolgens aangifte bij PostNL en stemt met de klant de verdere procedure per e-mail af. Kreafeest hanteert een wachttijd van 10 werkdagen na aangifte bij PostNL alvorens een opdracht eventueel opnieuw uit te voeren.

 
4.  Prijzen

 1. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 2. De door de klant te betalen prijs (inclusief BTW) wordt door Kreafeest bevestigd per e-mail bij offerteaanvraag of bevestiging van de bestelling. Deze genoemde prijs dient de klant te betalen aan Kreafeest.

 
5.  Betaling

 1. Betaling aan Kreafeest gebeurt door overschrijving op het bankrekeningnummer of eventueel in contanten bij ophalen van het product.
 2. De klant dient tot betaling aan Kreafeest over te gaan zodra zij hier door Kreafeest over geïnformeerd is. Betaling dient vervolgens binnen 10 werkdagen te geschieden.

 
6.  Annuleren

 1. De klant heeft 7 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst met Kreafeest het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren, mits Kreafeest nog geen uitvoering heeft gegeven aan het, in de overeenkomst overeengekomen, gepersonaliseerde product. Indien dit laatste het geval is, worden de tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht. Gepersonaliseerde producten kunnen namelijk niet aan derden worden verkocht.
 2. Indien de klant na 7 werkdagen de overeenkomst wenst te annuleren heeft Kreafeest het recht de tot dan toe voor deze overeenkomst gemaakte kosten in rekening te brengen bij de klant.
 3. De annuleringskosten voor annuleringen na 7 werkdagen bedragen minimaal 20% van de verkoopwaarde van het product.
 4. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn ten gevolge waarvan de klant de overeenkomst wil annuleren, dan dient de klant contact op te nemen met Kreafeest. Annulering gebeurt in zo´n geval altijd in overleg met Kreafeest en ter beoordeling door Kreafeest.

 
7.  Overmacht / Bijzondere omstandigheden

 1. Kreafeest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht en/of een bijzondere omstandigheid, die niet te wijten is aan Kreafeest zelf.
 2. Onder overmacht en/of bijzondere omstandigheid wordt ondermeer bedoeld een bedrijfsstoring, een verstoring van het digitale netwerk, transportvertraging, het niet meer of niet tijdig leveren door leveranciers.

 
8.  Aansprakelijkheid

 1. De klant heeft de verplichting om bij ontvangst van het product te controleren of het product aan de gemaakte afspraken tussen klant en Kreafeest voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na ontvangst, per e-mail (inclusief foto) aan Kreafeest door te geven.
 2. Kreafeest beschildert of bestickert producten die zij inkoopt bij haar leveranciers. Derhalve is Kreafeest alleen aansprakelijk voor de kwaliteit van de beschildering en/of het stickermateriaal.
 3. Kreafeest wijzigt niets aan de samenstelling van het ingekochte product en kan daardoor niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade geleden door ondeugdelijk materiaal van het eigenlijke product.
 4. Kreafeest is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van het materiaal van producten ingekocht bij derden, zoals haarscheurtjes, noesten, enig verschil in maatvoering, uitzetten van panelen en verkleuringen in de loop der tijd.
 5. Indien er sprake is van schade door ondeugdelijk materiaal van het eigenlijke product, zoals genoemd onder punt 3, dient Kreafeest hier wel per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

9.  Reclamatie
 1. Een reclamatie dient een duidelijke klacht te betreffen. Deze dient uiterlijk 7 werkdagen na aflevering bij Kreafeest kenbaar gemaakt te worden, liefst met foto waaruit de klacht blijkt. Alleen bij gegronde klachten kan aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van een opdracht.
 2. Onder een gegronde klacht wordt verstaan dat de overeenkomst geheel niet uitgevoerd is volgens gemaakte afspraak tussen klant en Kreafeest. De klant heeft dan het recht het product aan Kreafeest te retourneren. Het te retourneren artikel kan in dat geval in een voldoende gefrankeerde verpakking geretourneerd worden naar Kreafeest, Kersenplukkerserf 3, 6846 AW Arnhem. De klant dient hierbij zijn gegevens (naam, telefoonnummer en mailadres) in de verpakking erbij te vermelden. Tevens dient de klant de retournering eerst per e-mail aan Kreafeest te melden. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Kreafeest binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over. Let wel: ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

10.  Communicatie
 1. Kreafeest is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van afspraken en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen klant en Kreafeest, dan wel tussen Kreafeest en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kreafeest.

11.  Persoonsgegevens
 1. De door de klant aan Kreafeest verstrekte persoonsgegevens worden door Kreafeest gebruikt om de overeenkomst uit te voeren en te communiceren met de specifieke klant.
 2. De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Deze worden door Kreafeest gearchiveerd conform de wettelijke termijn.

12.  Toepasselijk recht en geschillenregeling
 1. Bij eventuele geschillen tracht Kreafeest in eerste instantie in goed overleg met de klant tot een oplossing te komen.
 2. Indien het bij een geschil niet tot een oplossing komt tussen Kreafeest en klant wordt het geschil voorgelegd aan een advocaat.
 3. Niets van deze website mag opgeslagen of gebruikt worden zonder toestemming van Kreafeest.

 

terug naar bestelprocedure